cottan farming 2023

 cottan farming 2023 फिप्रोनील ची फवारणी करून तुम्ही या कीटकनाशकावर तुम्ही नियंत्रण करू शकता मात्र वर दिलेल्या कीटकनाशकाचे प्रमाणे पंपासाठी आहे तसेच कोणत्याही कीटकनाशकचे फवारणी करण्या अगोदर कृषी तज्ञता किंवा कृषी सेवा केंद्र चालकांचा चाललाय घेणे आवश्यक आहे.

Close Visit agrinews24tas

error: Content is protected !!