land for sale 2023

१) जर एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्रफळ २ एकर असेल, जर तुम्ही सर्व्हे नंबरमध्ये १, २ किंवा ३ एकर जमीन खरेदी केली तर ती नोंद होणार नाही आणि याचा अर्थ तुम्ही ती शेतजमीन विकत घेतल्यास. तसे असल्यास, ते तुमच्या नावावर नसेल.Land For Sale New Rules

परंतु जर सर्व्हे क्रमांक झाला असेल आणि त्यात १ किंवा २ गुंठे जमीन पडली असेल, तर जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेऊन १ किंवा २ गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची नोंद अशा प्राधिकरणात करता येईल.

२) जर कोणत्याही पक्षकाराने पूर्वी प्रमाणित क्षेत्रापेक्षा कमी जमिनीचा करार केला असेल, तर अशा जमिनीची विक्री आणि खरेदी करण्यासाठी सक्षम अधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे अत्यंत आवश्यक असेल.

3) जर सरकारी भूमी अभिलेख विभागांतर्गत स्वतंत्र किंवा स्वतंत्रपणे तयार केलेला भूखंड निश्चित केला गेला असेल किंवा त्याची मोजणी केली गेली असेल आणि त्याचा स्वतंत्र सर्वेक्षण नकाशा दिला असेल, तर अशा क्षेत्राची विक्री करण्यासाठी कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता नाही. पण शेतकरी बांधवांनो, असा तुकडा वाटायचा असेल तर अटी व शर्ती लागू होतील.

Back to top button
error: Content is protected !!