pik vima yadi पीक विमा पात्र मंडळ यादी

pik vima yadi हिंगोली जिल्हा हिंगोली जिल्ह्यातील हिंगोली तालुका आणि हे मंडळ पात्र आहे पिक विमा साठी खंबाळा नरसी बासंबा डिग्रस कराळे माळहिवरा आणि सिरसम बुद्रुक आणि नंतर आहे आहेत तीन नंबरला आहेत बसमत तालुका बसमत तालुक्यातील हे मंडळ पिक विमा साठी पात्र आहे बसमत आंबा हयात नगर

बुलढाणा जिल्हा बुलढाणा जिल्ह्यातील किती मंडळ पात्र आहेत नंबर एकला आहे जळगाव आसलगाव पिंपरी जामोद वडशिंगी आणि त्यानंतर आहे देऊळगाव राजा तालुक्यातील देवगाव राजा हे मंडळ पात्र आहे मी होणार राजा तुळजापूर देऊळगाव मही आणि अंधेरा त्यानंतर आहे सिंदखेड राजा तालुका सिनखेडराजा तालुक्यातील हे मंडळ पात्र आहे नंबर एकला आहे सिंदखेड राजा किनगाव राजा सोनुशी साखरखेर्डा दुसर बीड मलकापूर पांगरा आणि शेंदुर्जन

जिल्हा औरंगाबाद जिल्ह्यातील किती मंडळ पात्र आहेत नंबर एक आहेत सौ का मारवाडी उस्मानपूर भविषगावपुर पंढरपूर चिकलठाणा ते पिंपळगाव कचनेर पिसादेवी करमाड लाडसावंगी आणि शेखटा नंबर दोन ला आहे वैजापूर तालुका आणि वैजापूर तालुक्यातील किती मंडळ पात्र आहे तर वैजापूर खंडाळा शिवूर बोरसर गारज महालगाव नागमठान लासुरगाव लोणी लोणी खुद्रुक तालुका पैठण तालुक्यातील कोणते मंडळ पात्र आहेत किती आहे पैठण बिडकीन लोहगाव ढोलकी पिंपळवाडी आपेगाव बालानगर मिरजगाव आणि गंगापूर तालुक्यातील कोणते मंडळ पात्र आहे तर मांजरी गंगापूर भेंडाळा जामगाव हरसुल डोणगाव आसेगाव वाळूज

Back to top button
error: Content is protected !!